Hip met Hout, gevestigd te Voorthuizen (Gelderland) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder KvK nummer 08149596.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIENEN ZORGVULDIG TE WORDEN DOORGELEZEN. INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN HIP MET HOUT ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN

Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ’ Hip met Hout’: Hip met Hout, gevestigd te Voorthuizen (Gelderland) aan het adres Molenmakerslaan 61.; ’Klant’: elke contractspartij met wie Hip met Hout via internet een overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; ’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen Hip met Hout en de klant gesloten overeenkomst door Hip met Hout te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen; ’Aanbod’: elk door Hip met Hout aan de klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een overeenkomst; ’Overeenkomst’: elke tussen Hip met Hout en een klant gemaakte afspraak via elektronische en/of digitale weg (e-mail) op grond waarvan Hip met Hout gehouden is één of meer diensten te leveren; ’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door Hip met Hout gehanteerde algemene voorwaarden voor de webshop op internet; ‘Inlogcode’: een combinatie van mailadres en wachtwoord of andere code die door een klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen.

Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Hip met Hout en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hip met Hout en de klant zijn overeengekomen.

2.3 Ingeval één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Aanbiedingen
3.1 Alle door Hip met Hout gedane aanbiedingen, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3 Door Hip met Hout verstrekte prijslijsten etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

Opdracht
4.1 De klant is ten opzichte van Hip met Hout volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant.

Totstandkoming van overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Hip met Hout een opdracht per e-mail heeft bevestigd of nadat Hip met Hout met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 24 uur schriftelijk bezwaar maakt.

5.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Hip met Hout slechts voor zover zij door Hip met Hout schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook inclusief kosten van verzending.

6.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Hip met Hout gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Hip met Hout al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door Hip met Hout aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3 Al hetgeen de klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en heeft Hip met Hout, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van de aan Hip met Hout verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 225,-.

Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Hip met Hout totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.2 De klant mist het recht de door Hip met Hout geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

8.3 In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Hip met Hout, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Hip met Hout gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hip met Hout tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

8.4 De klant is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.5 De klant is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Hip met Hout berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

8.6 Voorts is de klant gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Hip met Hout.

Termijn en levering
9.1 Alle door Hip met Hout genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Hip met Hout bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

9.2 Overschrijding van de door Hip met Hout opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.3 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Hip met Hout de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de Klant aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Hip met Hout gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

9.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

Transport
10.1 Hip met Hout bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst. Hip met Hout is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Hip met Hout zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Reclame
11.1 De klant is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Hip met Hout slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Hip met Hout kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het bestelnummer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

Herroepingsrecht 12.1
De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

12.2 De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant.

12.3 Indien de klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hip met Hout zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag.

Garantie
13.1 De garantie met betrekking tot de door Hip met Hout geleverde zaken (steigerhouten meubelen bij normaal gebruik 1 jaar garantie)

13.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Aansprakelijkheid
14.1 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Hip met Hout geleverde goederen, is Hip met Hout niet aansprakelijk.

14.2 De klant vrijwaart Hip met Hout en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Hip met Hout geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Hip met Hout en/of door haar ingeschakelde derden.

14.3 De aansprakelijkheid van Hip met Hout uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

14.4 Eventuele aanspraken van klant dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Hip met Hout te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Ontbinding/ opschorting
15.1 De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. De klant enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. Hip met Hout goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; d. van overlijden.

15.2 Hip met Hout is in de 15.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Klant en/of b. enig door de klant aan Hip met Hout verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Recht en forumkeuze
16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden beslecht door de bevoegde rechter..